AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

Yönerge

Avukat Hakları Merkezinin Amacı

Adana Barosu ve diğer Barolar mensubu meslektaşlarımızın, Adana İlinde Avukatlık mesleğini yerine getirirken veya Avukatlık sıfatı nedeni ile adliyeler, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda yaşadıkları sorunların çözümünde, Adana Barosu'nu yanlarında görmelerini sağlamak, hak arama mücadelelerinde yardımcı olmak, hukukun üstünlüğünü ve savunmanın bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve ulusal üstü hukuk çerçevesinde avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik ve uygulamaya yönelik tespitler, araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır.

Avukat Hakları Merkezinin Kuruluşu

Adana Barosu Avukat Hakları Merkezi, Adana Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve Yürütme Kurulu Üyeleri atama yolu ile belirlenir.

Baro Yönetim Kurulu üye sayısını arttırmaya veya azaltmaya yetkilidir. Merkezde çalışmak isteyen gönüllü üye sayısını başvurular doğrultusunda Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu belirler.

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu; 1 Başkan, 2 başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter, 1 Sayman olmak üzere 5 Kişiden oluşur.

Görevleri Baro Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırılır.

Görevlendirilmenin Yasal Dayanağı

Avukat Hakları Merkezi üyelerinin göreve ilişkin yetkisinin yasal dayanağı; Avukatlık Kanunu 95/4 Maddesi hükmüne göre alınmış olan Yönetim Kurulu kararıdır. Baro Yönetim Kurulu, Baronun evrensel hukuk normlarından, avukatlık mesleği ile ilgili uluslararası belgelerden, ilkelerden, ulusal mevzuatta yer alan yasal düzenlemelerden ve Avukatlık Kanunundan doğan hak ve yetkiye dayanarak Avukat Hakları Merkezi 'nin yapılanmasını ve çalışmasını düzenler.

Avukat Hakları Merkezi 'Nin Çalışma İlkeleri

Avukat Hakları Merkezi; Bireylerin yasalar önünde eşitliği, yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ilkelerini dikkate alarak, bağımsız savunma erkinin korunması amacıyla, Avukatlık mesleğine hizmet amacı doğrultusunda çalışır. Ayrıca bu yönerge kapsamında Avukatlara verilen her türlü hukuki destekte, hakların korunması, geliştirilmesi amacı doğrultusunda yapılacak faaliyetlerde;

Birleşmiş Milletler tarafından 7 eylül 1990 tarihinde kabul edilen Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi ( HAVANA KURALLARI)

Avrupa Konseyi Avukatlık Mesleğinin Terasındaki Özgürlükler Hakkında 9 numaralı Tavsiye Kararı,

Birleşmiş Milletlerin Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri,

2 Ağustos 1991 tarihinde düzenlenen Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) genel kurulu tarafından kabul edilen Uluslararası Avukatlar Birliği MORÎELÎA Şartı,

27 Ekim 2002 tarihinde Sydney'de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu'nca kabul edilen 21. Yüzyılda Avukatlık Meslek Kurallarına Dair TURİN ilkeleri esas alınır.

Avukat Hakları Merkezi'nin Görev Kapsamı

Avukat Hakları Merkezi üyelerinin görevi; Avukatın yaptığı görev sırasında veya Avukatlık sıfatından dolayı, Avukatlık mesleğine ve Avukata yönelik her türlü hak ihlallerine karşı, Avukatlık mesleğini ve Avukatları savunmak, mesleki saygınlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak üzere Yönetim Kuruluna öneride bulunmaktır.

Avukat Hakları Merkezi'nin Görevleri

Avukat haklarının ve Avukatlık onuru ve saygınlığının korunmasına ve mesleğin adalet ilkelerine uygun olarak yürütülmesine, Avukatlık mesleğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,Avukatın, Avukatlık sıfatı ve görevi nedeniyle karşılaştığı her türlü fiili ve hukuki saldırılarda yanında yer almak, hukuki yardımda bulunmak,Avukatın mesleki faaliyetleri sırasında karşılaştığı, hukuki- fiili engel ve güçlükleri tespit etmek, bu konularda resmi, özel kişi ve kuruluşlar ile yargı mercilerinde gerekli girişimlerde bulunmak,Avukatlık hukuku çerçevesinde Avukatlara ve Stajyer Avukatlara, Avukat haklarının korunmasına yönelik meslek içi eğitim çalışmaları yapmak,Avukatlık mesleğinin iş alanlarının geliştirilmesi, genişletilmesi ve var olanın korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,Çalışma alanları ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, yaptığı çalışmaları Baro internet sitesinin merkeze ayrılan link üzerinden düzenli olarak yayınlanmasını sağlamak,Ulusal ve Uluslararası alanda Avukat hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, edinilen bilgiler doğrultusunda faaliyet yürütmek,Yönetim Kurulu tarafından verilen görevleri yerine getirmek.

Avukat Hakları Merkezi'nin Çalışma Usul Ve Esasları

Baro tarafından Merkeze yazılı olarak sevk edilen işler.

Baro'ya yapılan başvurular ile işin mahiyeti ve ivediliği nedeniyle doğrudan Avukat Hakları Merkezi'ne iletilen konularda;

Başkan, Başkan Yardımcısı ya da Baronun belirlemiş olduğu görevli personelce Avukat Hakları Merkezi görev listesinden, olayın özelliğine göre merkez üyelerinden görevlendirme yapar. Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan Avukatın istemi konusunda yazılı başvurusunu alır, konu hakkında tutanak tanzim eder ve/veya konu hakkındaki hukuki görüşünü içeren bir rapor düzenler.

Görevlendirilen merkez üyesi, istemde bulunan Avukat tarafından düzenlenen başvuru formu ile tanzim etmiş olduğu tutanağı ve/veya raporu müteakip Avukat Hakları Merkezi toplantısında bir üst yazı ile Avukat Hakları Merkezi Başkanlığı'na sunar.

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun incelemesinden geçen tutanak ve/veya rapor, Avukat Hakları Merkezi toplantı gündemine alınıp görüşüldükten sonra bir üst yazı ile Baro Yönetim Kurulu'na sunulur. Görevlendirilen merkez üyesi, Baro Yönetim Kurulunca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunu bilgilendirir. Görevlendirilen merkez üyesinin görevi, istemde bulunan Avukatın maruz kaldığı haksızlığın giderilmesine kadar devam eder.Avukat Hakları Merkezi, Baro Yönetim Kurulu tarafından atanacak Yürütme Kurulu tarafından yönetilir. Baro Yönetim Kuruluna karşı Merkezi, Başkan ve/veya Başkan Yardımcıları temsil eder. Yürütme Kurulu yapılan işlemler ve alınan kararlar hakkında üyelerini bilgilendirir.

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu ve Üyeler en az haftada 1 kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın oyu lehine karar verilir. Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu, Başkan, Başkan Yardımcısı, Yürütme Kurulu Üyeleri ya da Merkez Üyelerinin çağrısı üzerine her zaman toplanabilir. Baro Başkanı her toplantıya katılabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek koşulu ile telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü iletişim aracı ile yapılabilir.

Mazeretsiz olarak üst üste 3 toplantıya veya almış olduğu görevlendirmeyi takip eden ilk toplantıya katılmayan Avukat Hakları Merkezi Üyesi ile ilgili durum Yürütme Kurulunca gereğinin takdiri için Baro Yönetimin Kuruluna bildirilir.

Eğitim çalışmaları için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Baronun diğer kurulları ile ortak çalışmalar yapmak, Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulu'nun görevidir.

Yürütme Kurulu davetli olduğu seminer, sempozyum, panel ve sair toplantı ve davetlere Avukat Hakları Merkezi adına katılacak üyeleri Baro Yönetim Kuruluna bildirir.

Yürütme Kurulu, görevlendirilen Avukat Hakları Merkezi Üyesinin yapmış olduğu işlemleri her aşamada izlemek ve desteklemekle görevlidir.

Yürütme Kurulu gerektiğinde alt kurullar oluşturabilir ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapar.

Yürütme Kurulu Avukat Hakları Merkezi Üyesi Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görevlendirme yapar.

Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun Görevleri

Yürütme Kurulu, Merkez faaliyetlerinin kesintisiz işleyişini sağlamakla görevlidir.

Başkan;

Toplantılara başkanlık etmek, gelen işleri Avukat Hakları Merkezi 'nin bilgisine sunmak, Başkan Yardımcıları ve Yürütme Kurulu Üyeleri arasında görev dağılımı yapmak, Yürütme Kurulunca yapılacak görevlendirmelerin koordinasyonunu sağlamak, yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili Koordinasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini bilgilendirmek, faaliyet planını Yönetim Kuruluna sunmak, Avukat Hakları Merkezi 'nin olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, Merkeze iletilen şikâyet ve ihbarlarda bir veya gereği sayıda üyeyi doğrudan görevlendirmek, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Avukat Hakları Merkezi'ne aktarmakla görevlidir.

Başkan Yardımcıları;

Başkanın katılmadığı toplantılara Başkanlık yapmak, Başkanın katılamadığı faaliyetlerde Başkanın yükümlülüklerini yerine getirmek, görevlendirmelere ilişkin koordinasyonun sağlanmasında Başkana yardımcı olmak, Baro ile olan görevlendirme ve yazışmalar ile görevlendirmelere ilişkin yapılan başvuru ve üyelerce tutulan tutanak ve düzenlenecek raporları, Baro Yönetim Kurulunca verilen kararları takip etmek, Avukat Hakları Merkezi'nin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütmek ve bu konularda Avukat Hakları Merkezi üyelerini bilgilendirmekle görevlidir.

Genel Sekreter;

Baro Yönetim Kurulu ve Baronun diğer Merkez, Kurul ve Komisyonları ile iletişim sağlayarak gerekli organizasyonları sağlamak, sosyal aktiviteleri ve diğer organizasyonları düzenlemekle görevlidir.

Yazman;

Avukat Hakları Merkezi dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Başkan tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek, ve devam çizelgeleri tutmak, talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alıp Yürütme Kuruluna sunmakla görevlidir.

Sayman;

Merkezin akçalı faaliyetlerine ilişkin hesapları tutmak, yapılan görevlendirmelerle ilgili Avukat Hakları Merkezi üyelerine yapılan ödemelerin kayden takibini yapmak, bu konuda Yürütme Kuruluna bilgi vermekle görevlidir.

Avukat Hakları Merkezi Üyelerinin Görevleri

Avukat Hakları Merkezi üyelerinin görevleri ve faaliyet konularına uygun şekilde hareket etmek,

Avukat Hakları Merkezi kurul toplantılarına katılmak,

Oluşturulan alt kurullarda görev almak,

Görevlendirmelerin sonucunda tutanak ve/veya rapor tanzim ederek üst yazı ile takip eden ilk toplantıda Merkez Başkanı'na sunmak ve Merkez üyelerine bilgilendirme yapmak,

Görevlendirme konusu ile ilgili Yönetim Kurulu'nca alınan kararları ve yapılan işlemleri takip ederek Avukat Hakları Merkezi'ni bilgilendirmek,

İvedi işlerde Merkez Başkanının vereceği görevleri yerine getirmek,

Görevlendirme konusunun adli ve idari mercilere şikâyet konu olması halinde görevi son aşamaya kadar sürdürmek ve Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kuruluna gecikmeksizin bilgi vermek,

Avukat Hakları Merkezi'nin etkin, disiplinli çalışması için katkıda bulunmak.

İlce Görevlendirilmeleri

Avukat Hakları Merkezi üyesi bulunmayan ilçelerde Avukat Hakları Merkezi Başkan veya Başkan Yardımcısı tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan Avukat Hakları Merkezi üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir.

Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali

Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları, Adana Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev Ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürütme Ve Yürürlük

Bu Yönerge hükümleri Adana Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.