BARODAN HABERLER

AVUKATIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI

964 görüntülenme
28/12/2015
AVUKATIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI
AVUKATIN GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMASI YARGITAY 21. CEZA DAİRESİ KARARI; İHMALİ SURETTE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA T.C. YARGITAY21. CEZA DAİRESİE. 2015/3927K. 2015/5339T. 19.11.2015* İHMALİ SURETTE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA (Avukat Olarak Görev Yapan Sanığın Katılanı Davacı Vekili Sıfatı İle Temsil Ettiği Davada Kesin Süre Verildiği Halde Süresinde Cevaba Cevap Dilekçesi ve Delil Listesi Sunmayarak Katılanın Mağduriyetine Sebep Olduğu - Sanığın Eyleminin İhmali Davranışla Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturduğu)* RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Sanık Avukat Suça Konu Delil Listesini İçeren Dilekçeyi Başka Mahkeme Kanalı İle Gönderdiğine Dair Sahte Kaşe ve Havale İmzası İle Hazırladığı Dilekçeyi Mahkemeye İbraz Ettiği - Suça Konu Belge Fotokopi Olması Nedeniyle Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Olmadığı/Sanığın Beraati Gerektiği)* FOTOKOPİ BELGENİN ALDATICILIK NİTELİĞİ BULUNMADIĞI (İhmali Surette Görevi Kötüye Kullanma - Sanık Avukat Suça Konu Delil Listesini İçeren Dilekçeyi Başka Mahkeme Kanalı İle Gönderdiğine Dair Sahte Kaşe ve Havale İmzası İle Hazırladığı Fotokopiyi İbraz Ettiği/Suça Konu Belge Fotokopi Olması Nedeniyle Hukuki Sonuç Doğurmaya Elverişli Nitelikte Olmadığı)* HAK YOKSUNLUĞU (İhmali Surette Görevi Kötüye Kullanma/Avukat Sanık - Suçun 5237 S. Yasanın 53/1-E Md. Yetkinin Kötüye Kullanılması Suretiyle İşlenmesine Rağmen Sanık Hakkında Aynı Yasanın 53/5. Md. Uygulanmamasının İsabetsizliği)* AVUKAT SANIK (İhmali Surette Görevi Kötüye Kullanma - Kararın Bir Suretinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne ve Baroya Gönderilmesi Gerektiğinin Gözetilmemesi Doğru Olmadığı)5237/m.53/1-e,257/2ÖZET : Dava; görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkindir. Avukat olarak görev yapan sanığın, Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada katılanı davacı vekili sıfatı ile temsil ettiği, duruşmada mahkeme tarafından kesin süre verildiği halde süresinde cevaba cevap dilekçesi ve delil listesi sunmayarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu olayda; sanığın eyleminin ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmelidir. Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması ve Kararın bir suretinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve Baroya gönderilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru değildir.Sanık avukatın kesin süre verilmesine rağmen delil listesini mahkemeye süresinde sunmayarak oturumda suça konu delil listesini içeren dilekçeyi başka Mahkeme kanalı ile gönderdiğine dair sahte kaşe ve havale imzası ile hazırladığı dilekçeyi mahkemeye ibraz etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda; sunulan suça konu belge fotokopi olması nedeniyle hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı ve aldatıcılık niteliği bulunmadığı gözetilmeden sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozma nedenidir.DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:KARAR : 1-) Sanık hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan hükme yönelik incelemede;Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,Ancak;a-) ... Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın, M... Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada katılanı davacı vekili sıfatı ile temsil ettiği, 16/04/2009 tarihli duruşmada mahkeme tarafından 20 günlük kesin süre verildiği halde süresinde cevaba cevap dilekçesi ve delil listesi sunmayarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu olayda; sanığın eyleminin TCK'nun 257/2. maddesi uyarınca ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu gözetilmeden aynı Kanunun 257/1. maddesi ile hüküm kurulması,b-) Suçun 5237 sayılı Yasanın 53/1-e maddesindeki yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenmesine rağmen sanık hakkında aynı Yasanın 53/5. maddesinin uygulanmaması,c-) Kararın bir suretinin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ve ... Barosuna gönderilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,2-) Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik incelemede;... Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın katılan ... vekili sıfatıyla M... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ... esasına kayden açtığı kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret alacağı davasının 16.04.2009 tarihli oturumunda mahkeme tarafından delil listesi vermek üzere 20 günlük kesin süre verilmesine rağmen sözü edilen listeyi mahkemeye süresinde sunmayarak 17.12.2009 tarihli oturumda suça konu delil listesini içeren dilekçeyi E... Asliye Hukuk Mahkemesi kanalı ile gönderdiğine dair sahte kaşe ve havale imzası ile hazırladığı dilekçeyi mahkemeye ibraz etmek suretiyle resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddia ve kabul edilen olayda; sanığın M... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 17.12.2009 tarihli oturumunda sunduğu belgenin fotokopiden ibaret olduğunun anlaşılması karşısında; Ceza Genel Kurulunun 14.10.2003 gün ve 232/250 sayılı kararında açıklandığı üzere, sunulan suça konu belge fotokopi olması nedeniyle hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmadığı ve aldatıcılık niteliği bulunmadığı gözetilmeden sanığın unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,SONUÇ : Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 19.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.kazanci.com.tr
Diğer Haberler