BARODAN HABERLER

İDARİ YARGIDA ISLAH KABUL EDİLDİ

937 görüntülenme
30/04/2013
İDARİ YARGIDA ISLAH KABUL EDİLDİ
Bugünkü Resmi Gazetede (30.04.2013) yayımlanan 6459 sayılı "İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) ve 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu (AYİM) hükümlerinde değişiklik yapılarak, idari yargıda açılan tam yargı (tazminat) davalarında dava konusu miktarın ıslahı kabul edildi. İdari yargıda açılan tam yargı davalarında ıslah imkanının olmaması, çoğu durumda, davacıların mağduriyetine neden olan bir uygulama niteliğindeydi. Dava açma süresinin 60 gün ile sınırlı olması nedeniyle, bu süreden sonra miktarın arttırılması izin verilmemesinin yarattığı hak ihlalleri dikkate alınarak yapılan düzenlemenin gerekçesinde; "..AİHM, devletin sorumluluğuna ilişkin tazminat davalarında, davacıların yargılamanın yavaş işlemesinden doğan zararlarını ortadan kaldıracak yeterli bir çözüm bulunmadığı yönünde ülkemiz aleyhinde ihlal kararları vermektedir. Düzenlemeyle, idarî yargıda açılan tam yargı davalarında talep edilen tazminatın daha yüksek olduğunun dava devam ederken anlaşılması durumunda, davacıya talep edilen miktarı arttırma hakkı verilmemesinin adil yargılama hakkının ihlali olarak kabul edilmesi sebebiyle, nihai karar verilinceye kadar ıslah suretiyle talep edilen tazminat miktarını arttırma hakkı tanınmaktadır.." denilerek, düzenlemenin adil yargılanma hakkının ihlali temelinde verilen AİHM kararlarına dayalı olduğu ifade edilmiştir. Yeni düzenleme ile, 2577 sayılı İYUK'un 16 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasına "Ancak, tam yargı davalarında dava dilekçesinde belirtilen miktar, süre veya diğer usul kuralları gözetilmeksizin nihai karar verilinceye kadar, harcı ödenmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir ve miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir." hükmü eklenmiştir. Yani, son karar verilinceye kadar, bir defaya mahsus olmak üzere, dava konusu miktar, harcı ödenmek üzere, arttırılabilecektir. Yasanın uygulaması ile ilgili önemli husus, 2577 sayılı yasaya eklenen geçici madde ile, kanun yolu aşaması dahil, halen devam etmekte olan davalar için de bu hakkın tanınmış olmasıdır. Bu geçici madde hükmüne göre, temyiz/karar düzeltme aşamasında olan davalar da dahi, ıslah imkanı mevcuttur. Bu çerçevede, bu önemli değişikliği meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla, ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
Diğer Haberler