BARODAN HABERLER

Maaş Haczinde Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmeden Muvafakat Geçersizdir

3549 görüntülenme
28/12/2015
Maaş Haczinde Ödeme Emri Borçluya Tebliğ Edilmeden Muvafakat Geçersizdir
T.C.YARGITAY12.HUKUK DAİRESİESAS NO : 2011/1545KARAR NO : 2011/16847 KARAR TARİHİ. 27/09/2011 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARINMAHKEMES: Eskişehir 2. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 21/09/2010NUMARASI : 2010/801-2010/793DAVACI : BORÇLU :G.Y.DAVALI : ALACAKLI ;D............ MÜH VE ISI SİSTEMLERİ LTD ŞTİ >ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİ SAĞLANMADAN SÜRELERDEN VAZGEÇMEK VE HACZE MUVAFAKAT ETMEK DOĞMAMIŞ HAKLARDAN FERAGAT ANLAMINA GELECEĞİNDEN GEÇERSİZDİR. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Borçlu vekili icra mahkemesine başvurusunda Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı emekli maaşının yatırıldığı Finans bank Eskişehir Merkez Şubesindeki hesabına Mehmetçik Vakfından gelen paraların olduğu, Ziraat Bankası Porsuk Şubesine konan hacizlerin bu paraların niteliği gereği haczedilemez bulunduğundan dolayı kaldırılmasını talep etmiştir. Somut olayın incelenmesinde borçlu hakkında 14.5.2010 tarihinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine geçildiği, icra dosyasında bulunan 14.5.2010 tarihli taahhütname tutanağı başlıklı icra zaptında borçlunun "ödeme emrini dairede tebliğ almak istiyorum. Hakkımda açılacak icra takibine herhangi bir itirazım bulunmamaktadır. Tüm itiraz ve dava haklarımdan feragat ederim. Lehime olan tüm sürelerden feragat ederim. Ziraat Bankası Eskişehir Şubesinde bulunan hesabım maaş hesabı olsa dahi borç miktarı kadar haciz konulmasına muvafakat ediyorum. Emekli Sandığından ve SSK'dan almakta olduğum maaşlarımın tamamının kesilmesine başkaca haciz olsada sıraya girmeksizin kesilmesine muvafakatim vardır" şeklinde beyanda bulunduğu ve beyanın altını imzalandığı, örnek 10 ödeme emrinin icra kaleminde 14.5.2010 tarihinde borçlu tarafından bizzat tebliğ edildiği görülmüştür. İcra zaptının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere borçluya henüz ödeme emri tebliğ edilmeden, dolayısıyla ödeme emrine itiraz süreleri başlamadan ödeme emrine itiraz sürelerinden feragat edilmiş olup henüz doğmamış bir haktan feragat edilemeyeceğinden bu feragat geçersizdir. Bu nedenle henüz takibin kesinleşmediği safhada yapılan hacze muvafakatte geçerli değildir. Mahkemece haczedilmezlik şikayetinin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken hacze muvafakatin olduğu gerekçesi ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. Öte yandan Ziraat Bankası Porsuk Şubesinde bulunan hesaba konulan haczin kaldırılması talebi hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmemesi de doğru değildir. Kaynak:
Diğer Haberler