BARODAN HABERLER

T.C.YARGITAY5.CEZA DAİRESİESAS NO:2012/16049KARAR NO:2014/3049 KARAR TARİHİ:

749 görüntülenme
21/01/2016
T.C.YARGITAY5.CEZA DAİRESİESAS NO:2012/16049KARAR NO:2014/3049 KARAR TARİHİ:
T.C.YARGITAY5.CEZA DAİRESİESAS NO:2012/16049KARAR NO:2014/3049 KARAR TARİHİ: 18/03/2014Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:Suç tarihinde Kayseri Barosuna bağlı olarak stajyer avukatlık yapan müştekinin Nevşehir 2. İcra Müdürlüğünün 2010/203 talimat sayılı dosyasında görevli haciz heyeti ile birlikte sanığın evine haciz işlemi gerçekleştirmek için gittiği, evde olmayan sanığı telefonla arayarak durumu ilettiği, daha sonra sanığın telefonda hakaret ve tehdit içeren sözler söylemek suretiyle direnme ve hakaret suçlarını işlediği iddia edilen olayda; haciz esnasında hazır bulunan zabıt katibi M.. E.. ve araç şoförü O.. D.. isimli şahısların usulüne uygun olarak tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp beyanlarına başvurulmasından, Nevşehir 2. İcra Müdürlüğünün 2010/203 Tal.sayılı icra dosyasının onaylı bir suretinin dosya içerisine alınmasından sonra hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyet hükümleri kurulması,Kabule göre de;Müşteki ile sanık arasındaki telefon görüşmeleri içeriğine göre sanık hakkında TCK'nın 29 ve 129. maddelerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunun karar yerinde tartışılmaması,1136 sayılı Avukatlık Kanununun 26/1. maddesinde stajyer avukatların avukat yanında staja başladıktan sonra avukatın yazılı muvafakati ile onun gözetimi ve sorumluluğu altında icra müdürlüklerindeki işleri yürütebileceği hüküm altına alınmakla birlikte, Kayseri Barosu'nun 14/12/2010 tarihli yazısına göre henüz baro levhasına kayıtlı avukat sıfatını kazanmadığı, bu nedenle TCK'nın 6/1-d maddesinde sayılan yargı görevi yapanlar kapsamında bulunmadığı anlaşılan müştekinin bu konumu gözetilmeden TCK'nın 265/2. maddesinin uygulanması suretiyle fazla ceza tayini,Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18/03/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.kararara.com
Diğer Haberler