BARODAN HABERLER

Tüketici Kanunu..

997 görüntülenme
25/12/2013
Tüketici Kanunu..
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ve Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2013/1) Ceza miktarları MADDE 1 - (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430)'nde tespit edilen 2013 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 3,93 (üç virgül doksan üç) artış esas alınarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır: 4077 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin; 1/1/2013-31/12/2013 TL 1/1/2014-28/05/2014 TL Birinci fıkrasındaki ceza miktarı 144 149 İkinci fıkrasındaki ceza miktarı 291 302 Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı 731 759 Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları 1.463 1.520 14.651 15.226 Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları 2.928 3.043 584 606 Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı 7.325 7.612 Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları 14.651 15.226 293.055 304.572 293.055 304.572 Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları 8.788 9.133 87.915 91.370 Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı 117.220 121.826 Yürürlük MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 22 NCİ VE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2013/2) Parasal sınırlar MADDE 1 - (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 6,77 (altı virgül yetmişyedi) oranında artış esas alınarak 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 1.272,19 TL, b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.321,17 TL, olarak tespit edilmiştir. Yürürlük MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Diğer Haberler