BARODAN HABERLER

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2012/14601 K. 2012/13906 T. 12.12.2012

924 görüntülenme
21/12/2015
YARGITAY  17. HUKUK DAİRESİ     E. 2012/14601  K. 2012/13906  T. 12.12.2012
T.C. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2012/14601 K. 2012/13906 T. 12.12.2012 DAVA : Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı borçlular K. G., A. G., G... Tekstil Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., Kar-Teks Tekstil ve Deri Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Davacı vekili, davalı borçlulardan K. G.'in alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı Üsküdar Burgurlu Mahallesi 10 parselde kayıtlı villa ile 26 parselde kayıtlı arsasını 27.4.2012 tarihinde davalı H. G.'e, Ümraniye 12 parselde kayıtlı taşınmazın 11/32 hissesi ile 31 parselde kayıtlı taşınmazın 42197/1002652 hissesini 20.3.2012 tarihinde davalı E. B.'e, Sancaktepe Samandıra mahallesi 2 parselde kayıtlı arsasını 22.3.2012 tarihinde davalı G... tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne sattığını, davalı borçlu A. G.'in alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı Çekmeköy 7 parselde kayıtlı 20 numaralı villasını 26.4.2012 tarihinde davalı H. G.'e sattığını, davalı borçlu G... Tekstil Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.nin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı Samandıra Mahallesi 13 parselde 3.kat 5 numaralı işyerinin 1/2 hissesini 22.3.2012 tarihinde davalı G... Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne sattığını, davalı borçlu Kar-Teks Tekstil Ve Deri Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı Samandıra Mahallesi 13 parselde 1.kat 3 numaralı işyeri ile 1.kat 1 numaralı işyerinin tamamını 22.3.2012 tarihinde davalı G... Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne sattığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufların İİK 277 vd. maddeleri ve BK'nun 18. madde gereğince batıl olduğunun tespitine, davaya konu tasarrufların takip konusu alacak ve fer'ileriyle iptaline, cebri icra yetkisi tanınmasına karar verilmesini dava ve istemiştir. Davalı borçlular vekili, borçlu şirketler yönünden 7.5.2012 tarihinde iflasın ertelenmesi davasında tedbir kararı verildiğinden davacı tarafından 18.5.2012 tarihinde yapılan icra takibinin iptali gerektiğini, bu konuda açtıkları davanın bekletici mesele yapılmasını, diğer davalı borçlular K. ve A. icra takibine itiraz ettiklerinden kesinleşmiş takip ve aciz belgesi bulunmadığını, borçlu K. adına kayıtlı taşınmazlar olduğunu, davalı G... Testil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne yapılan satışların gerçek bir satış olduğunu adı geçen şirket davaya konu taşınmazın bir kısmında faaliyette olduğundan satışın bu şirkete yapıldığını, binanın yapı ruhsatı iptal edildiğinden rayiç değerinin düştüğünü, aynı taşınmazda müvekkili şirketin kiracı sıfatıyla bulunduğunu, davalı E.'a yapılan satışın rayiç bedelle yapıldığını ve bedelinin banka aracılığıyla tahsil edildiğini, davalı H. G.'in ise müvekkilinin Mısır'daki fabrikasının müdürü olup Mısır'daki ticari ilişki ve borçların davalı H. tarafından yürütülüp ödendiğini ve davaya konu taşınmazların üzerindeki ipoteklerle birlikte davalı H.'ye devredildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Davalı H. G. vekili, yetkili ve görevli mahkemenin Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesi olduğunu, müvekkilinin 1979 yılından beri tekstil sektöründe çalıştığını, 2006 yılından beri de davalı borçlu şirketin Mısır'daki fabrikasının yöneticisi olduğunu ve buradaki şirket borçlarının müvekkili tarafından ödendiğini, davaya konu taşınmazların ipoteklerle birlikte alındığını ve ipotek borcu sebebiyle icra takiplerinin devam ettiğini, borçlular hakkında icra takibinin kesinleşmediğini ve dava şartlarının bulunmadığını belirterek davanın öncelikle yetki ve görev itirazı sebebiyle Kadıköy Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesini, esas yönden de reddini savunmuştur. Davalı E. B. vekili, müvekkili ve diğer davalıların ikametgah yeri itibarıyla Kadıköy Mahkemelerinin görevli ve yetkili yetkili olduğunu, borçlular hakkındaki takip kesinleşmediğinden dava şartlarının oluşmadığını, davaya konu taşınmazları iyiniyetle ve rayiç bedelle alıp ödemeyi banka aracılılığıyla yaptıklarını belirterek davanın reddini savunmuştur. Davalı G... Tekstil Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti vekili, borçlular hakkındaki icra takibi kesinleşmediğinden ve borçlu şirketler hakkında tedbir kararıyla takipler durdurulduğundan dava koşullarının bulunmadığını, müvekkili şirketin, şirket ortağı M. T.'la davalı borçlu K. tarafından 1990 yılında kurulduğunu 2003 yılında ortaklık sona erdirilince davaya konu taşınmaz birlikte alındığından paylaşıldığını, aynı taşınmazın bir kısmında borçlular bir kısmında müvekkili şirketin faaliyetlerine devam ettiğini, davalı borçlu şirketler davaya konu taşınmazları 2012 yılında satışa çıkarınca aynı taşınmaza başka firma girmesin diye bedeli karşılığı alındığını, binanın yapı ruhsatı iptal edildiğinden değerinin oldukça düştüğünü davaya konu taşınmazların bir yıllığına borçluya kiralandığını belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece iddia,savunma toplanan delillere göre, TTK'nun 5. maddesine göre davanın mutlak ticari davalardan olması veya her iki tarafın tacir ve açılan davanın tarafların ticari işletmeleriyle ilgili bulunması halinde açılan davaların Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevi içinde olacağı, açılan davanın ise İİK'dan kaynaklanan tasarrufun iptali istemine dair olup ticari davalardan olmadığı, davanın takip borçlularıyla satın alan 3.kişiler yönünden birlikte görülmesi gerektiği, görevli Mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine dava tarihi nazara alınarak HMK'nun 20. maddesi gereğince dosyanın tebliğden itibaren iki hafta içinde başvuru halinde İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine evrak üzerinden yapılan inceleme sonunda karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı borçlular K. G., A. G., G... Tekstil Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., Kar-Teks. Tekstil ve Deri Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir. SONUÇ : Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı ve davalı borçlular K. G., A. G., G... Tekstil Dış Tic. ve San. Ltd. Şti., Kar-Teks Tekstil ve Deri Ürünleri San ve Tic. Ltd. Şti. vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 21,15'er TL peşin harçların onama harçlarına mahsubuna 12.12.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Diğer Haberler