BARODAN HABERLER

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARI;

835 görüntülenme
18/01/2016
YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ KARARI;
T.C.YARGITAY21. HUKUK DAİRESİE. 2015/20407K. 2015/21731T. 3.12.2015* UYAP ÜZERİNDEN GÖNDERİLEN BELGENİN İŞLEME ALINMAMASI(Güvenli Elektronik İmza İle Oluşturulan Tutanak Ve Belgelerin Ayrıca Fiziki Olarak Gönderilmeyeceği ve Belge Örneği Aranmayacağı - Mahkeme Personelinin İş Listesini Günlük Olarak Kontrol Etmek Ve Yargılamanın Bulunduğu Aşamanın Gereklerini Yerine Getirmekle Yükümlü Olduğu)* SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ İSTEMİ (Davacı Tarafından UYAP Üzerinden Gönderilen Feragat Dilekçesi Dikkate Alınarak Davanın Reddine Karar Verileceği/Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmeyeceği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsizliği)* DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI (Davacı Vekili Tarafından UYAP Üzerinden Gönderilen Davadan Feragat Dilekçesinin Fiziki Çıktısı Alınmadan Feragat Göz Ardı Edilerek Karar Verildiği/Feragat Dilekçesi İşleme Alınıp Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Davacı Aleyhine Yargılama Gideri Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gereği)* DAVADAN FERAGAT DİLEKÇESİ (Uyap Avukat Portal Üzerinden Gönderilen Feragat Dilekçesi İşleme Alınıp Feragat Nedeniyle Davanın Reddine Karar Verilmesi Ve Davacı Aleyhine Yargılama Gideri Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmemesi Gerektiği - Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği)* YARGILAMA GİDERİ VE VEKALET ÜCRETİ (Gönderilen Fergat Dilekçesi İşleme Alınmaksızın Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilerek Davalı Kurum Lehine Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesinin Bozma Sebebi Olduğu)6100/m. 150/5, 445/23201/m. Geçici 8ÖZET : Dava, yurt dışında işe ilk giriş tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine ilişkin olup mahkemece, davacı vekili tarafından UYAP üzerinden gönderilen feragat dilekçesi dikkate alınmaksızın takip edilmediği için işlemden kaldırılan ve 3 ay içerisinde de yenileme talebinde bulunulmayan dosyada, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. UYAP Avukat Portal üzerinden gönderilen feragat dilekçesi işleme alınıp, feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi ve davacı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekir.DAVA : Davacı, yurtdışında çalışmaya başladığı tarihin Türkiye içinde sigortalılık başlangıç tarihi olduğunun tesbitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, açılmamış sayılmasına karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.KARAR : Dava, yurt dışında işe ilk giriş tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak tespitine ilişkindir. Mahkemece, 18.06.2015 tarihli celsede takip edilmediği için işlemden kaldırılan ve 3 ay içerisinde de yenileme talebinde bulunulmayan dosyada, HMK m. 150/5 uyarınca davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.Dosyadaki bilgi ve belgeler ile UYAP kayıtlarının tetkikinden; davacı vekilinin davadan feragat dilekçesini, 26.05.2015 tarihinde, Avukat Portal üzerinden UYAP'a gönderdiği, ancak bahse konu dilekçenin, fiziki çıktısının dava dosyasına konulmadığı ve mahkemece, söz konusu feragat, göz ardı edilerek yazılı şekilde karar verildiği anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Elektronik İşlemler" başlıklı 445. maddesinin 2. fıkrasında "... Bu kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir. Güvenli elektronik imza ile oluşturulan tutanak ve belgeler ayrıca fizikî olarak gönderilmez, belge örneği aranmaz" hükmü yer almaktadır.Öte yandan, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin "UYAP'ın Kullanılması" başlıklı 5. maddesinde "Mahkemeler ve hukuk dairelerinin iş süreçlerindeki her türlü veri, bilgi ve belge akışı ile dokümantasyon işlemleri, bu işlemlere ilişkin her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemleri ile uyum ve işbirliği sağlanmış dış birimlerle yapılacak her türlü işlemler UYAP ortamında gerçekleştirilir.Daire başkanı, hâkim, üye, yazı işleri müdürü ve diğer personel iş listesini günlük olarak kontrol etmek ve yargılamanın bulunduğu aşamanın gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Mahkemelere ve hukuk dairelerine fizikî olarak verilen ve gönderilen her türlü evrak, elektronik ortama aktarılarak UYAP'a kaydedilir ve ilgili birime gönderilir.Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vasıtasıyla mahkemeler veya hukuk dairelerine elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler.Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkeme veya hukuk dairelerine gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhal ilgili kişiye ya da doğrudan dosyasına aktarır. Hâkimin onayını gerektiren evrak hâkimin iş listesine yönlendirilir." hükümleri yer almaktadır.Hal böyle olunca mahkemece, yukarıda belirtilen tüm maddi ve hukuki olgular göz önüne alınarak, UYAP Avukat Portal üzerinden gönderilen feragat dilekçesi işleme alınıp, feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmesi ve 3201 sayılı Kanunun geçici 8. maddesi hükmü gereğince davacı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek, davalı Kurum lehine vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.12.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
Diğer Haberler