BARODAN HABERLER

YARGITAY KARARLARINI MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ.

304 görüntülenme
19/12/2017
YARGITAY KARARLARINI MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ.

ORTAK GİRİŞİM ADIYLA OLUŞTURULAN ADİ ORTAKLIKLARIN TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMADIĞINDAN VE DAVA DİLEKÇESİNDE HER İKİ ŞİRKETİN GÖSTERİLMESİ VE DAVA DİLEKÇESİNİN ORTAK GİRİŞİMİ OLUŞTURAN HER İKİ ŞİRKETE AYRI AYRI TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL YARGITAY KARARLARINI MESLEKTAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/25290
K. 2017/16102
T. 18.10.2017

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin iş akdinin haksız ve ihbarsız olarak fesih edildiğini iddia ederek işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, feshin geçerli olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının davalı iş yerinde 01/02/2012 - 01/09/2014 tarihleri arasında çalıştığı son süreçte iş yerinde meydana gelen yeniden yapılanma kapsamında bulunduğu unvan ve görevine göre kendisine bağlı çalışan kimselerin işe alınması konusunda görüşünün alınmadığı, bu sebeple diğer çalışanların huzurunda kendisine yüksek sesle bağırma şeklinde hitapta bulunulduğu davacı tarafça bunun yıldırma davranışı şeklinde anlaşıldığı, davacı tarafça yapılan yazışmanın amirini bilgilendirmeden meydana gelmesi, yapılan bu yazışmanın iş yerinde uyumlu ... düzenini tehlikeye sokabilecek nitelikte olması sebebiyle feshin geçerli nedene dayandığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen karar Dairemizin 15/06/2016 tarih 2015/32784 Esas 2061/14362 Karar sayılı kararı ile “Dosya içeriğine göre davacı işçi dava dilekçesinde davalı olarak ortak girişimi oluşturan ... ... ... ... .. ve ... ... şirketlerini göstermiştir.
Dava dilekçesi ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmeli, taraf teşkili sağlanmalı, vekillerle ilgili vekaletname veya tevkil belgeleri tamamlatmalı ve hükümde ortak girişimi oluşturan şirketler ayrı ayrı gösterilmelidir. Mahkemece taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde tüzel kişiliği olmayan ortak girişim hakkında hüküm kurulması hatalıdır” gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyulmakla bozma sonrası yapılan yargılama neticesinde fesih nedeni olarak gösterilen ve davacının, amirine gönderdiği mail sebebiyle iş yerindeki uyumlu ... düzeninin bozulduğu gerekçesiyle feshin haklı olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

Hukuk Genel Kurulu'nun 08.10.2003 tarih, 2003/12-574-564 Sayılı kararında vurgulandığı üzere ortak girişim iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır.

Ortak girişimin tüzel kişiliği olmadığından ve dava dilekçesinde her iki şirketin gösterilmesi ve dava dilekçesinin ortak girişimi oluşturan her iki şirkete ayrı ayrı tebliğ edilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, kararın da ortak girişimi oluşturan şirketler hakkında kurulması gerekir. Kararın tek başına ortak girişim hakkında verilmesi olanağı yoktur.

Dosya içeriğine göre davacı işçi dava dilekçesinde davalı olarak ortak girişimi oluşturan ... ... ... ... .. ve ... .. şirketlerini göstermiştir.

Dava dilekçesi ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmeli, taraf teşkili sağlanmalı, vekillerle ilgili vekaletname veya tevkil belgeleri tamamlatmalı ve hükümde ortak girişimi oluşturan şirketler ayrı ayrı gösterilmelidir. Mahkemece taraf teşkili sağlanmadan tüzel kişiliği olmayan ortak girişim hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgililere iadesine, 18.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

T.C.
YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/22860
K. 2017/14912
T. 4.10.2017

Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalılardan ... avukatı ile ... ... ... ... Yemek Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. - ... İnş. İla. Tem. Pey. Sos. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili,müvekkilinin davalı ...'na bağlı park ve bahçeler müdürlüğünde çalıştığını müvekkilinin değişik taşeron firmalarda çalışmasına rağmen işinin değişmediğini, sürekli aynı işi yaptığını, davacının çalıştığı son taşeron firmanın .... - ... ... iş ortaklığı olduğunu müvekkilinin iş akdinin haksız ve ihbarsız olarak fesih edildiğini iddia ederek işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 Davalı Cevabının Özeti:

Davalı ... vekili; Davanın adi ortaklığa yöneltilemeyeceğini, davacı ile imzalanan sözleşmenin süreli olduğunu sürenin bittiğini, davacının kıdeminin bu davayı açmaya yeterli olmadığını savunarak açılan davanın reddini istemiştir.
Davalı ... vekili; Husumet itirazında bulunmuş, davacının iş akdinin hukuka uygun şekilde fesih edildiğini, feshin son çare ilkesine uygun davranıldığını, müvekkilinin davanın tarafı olamayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının son alt işveren olan adi ortaklığı oluşturan şirketler nezdindeki ... süresinin 6 aydan az olduğu gerekçesiyle verilen ilk karar Dairemizin 11/05/2016 tarih 2016/15223 Esas, 2016/11861 Karar sayılı kararı ile dava dilekçesinin ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmemesi, taraf teşkilinin sağlanmaması, vekillerle ilgili vekaletname veya tevkil belgelerinin tamamlatılmaması ve hükümde ortak girişimi oluşturan şirketlerin ayrı ayrı gösterilmemesi sebebiyle ayrıca davacının, davalı Belediyede değişen alt işverenler nezdinde ... süresi yönünden herhangi bir kesinti olmadan, 2004 yılından itibaren çalıştığı dosya kapsamından anlaşılmakla davacının kıdemi tespit edilirken sadece son alt işveren nezdindeki çalışmasının dikkate alınmasının hatalı olduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verilmiştir.

Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılama neticesinde iş akdinin feshinde sebep bildirilmemesi sebebiyle yapılan feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davacının son işveren olan iş ortaklığı nezdinde işine iadesine karar verilmiştir.

D-) Temyiz:
Kararı davalı ... vekili ile davalı ... şirketi vekili temyiz etmiştir.
E-) Gerekçe:
Hukuk Genel Kurulu'nun 08.10.2003 tarih, 2003/12-574-564 Sayılı kararında vurgulandığı üzere ortak girişim iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Ortak girişimin tüzel kişiliği olmadığından ve dava dilekçesinde her iki şirketin gösterilmesi ve dava dilekçesinin ortak girişimi oluşturan her iki şirkete ayrı ayrı tebliğ edilmesi, taraf teşkilinin sağlanması, kararın da ortak girişimi oluşturan şirketler hakkında kurulması gerekir. Kararın tek başına ortak girişim hakkında verilmesi olanağı yoktur.
Dosya içeriğine göre davacı işçi dava dilekçesinde davalı olarak ortak girişimi oluşturan ... İnşaat Ltd. şirketi ile ... İlaçlama ... Ltd. şirketlerini göstermiştir.

Dava dilekçesi ortak girişimi oluşturan şirketlere ayrı ayrı tebliğ edilmeli, taraf teşkili sağlanmalı, vekillerle ilgili vekaletname veya tevkil belgeleri tamamlatmalı ve hükümde ortak girişimi oluşturan şirketler ayrı ayrı gösterilmelidir. Taraf teşkili sağlanmadan yazılı şekilde tüzel kişiliği olmayan ortak girişim hakkında hüküm kurulması hatalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgililere iadesine, 04.10.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Diğer Haberler