YARGITAY KARARLARI

İcra Takibinin Taliki veya İptali, İflasın Ertelenmesi, İhtiyati Tedbir Kararı

İcra Takibinin Taliki veya İptali, İflasın Ertelenmesi, İhtiyati Tedbir Kararı
27/12/2016
Yargıtay 8. Hukuk Dairesi kararı.

8. Hukuk Dairesi 2014/24926 E. , 2016/6567 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Takibin Taliki veya İptali


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Alacaklı vekili tarafından, menfi tespit ve alacak ilamına dayanılarak 10.07.2014 tarihinde ilamlı icra takibi başlatılmıştır. 

Borçlu vekili tarafından iflasın ertelenmesi talebiyle açılan davada ...1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nce ... sayılı ihtiyati tedbir kararı ile, ''...davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Kanun'a göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına...'' karar verildiği, anılan karar açılan davaya ilişkin olarak (HUMK'nun 101 ve devamı) HMK 389-391 maddeleri gereğince verilen ihtiyati tedbir kararı olup, kararın 2 nolu bendinde açıkca “... hiç bir takip yapılmaması” denildiğinden tedbir kararından sonra takip başlatılamaz.
Mahkemece tedbir kararından sonra, 10.07.2014 tarihinde başlatılan takibin iptaline karar verilmesi gerekirken istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.nun 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK.nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 11.04.2016 tarihinde karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları