YARGITAY KARARLARI

İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü

İdare Aleyhine Hükmedilen Yargılama Gideri ve Vekalet Ücretinin Tahsil Usulü
30/03/2017

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi 
2016/21948 E. 
2017/191 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet 


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R 

Borçlu vekili, müvekkili İdare aleyhine 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2 maddesindeki prosedüre uyulmadan takip başlatıldığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiştir.

Alacaklı vekili takip tarihinin 05.03.2012, İYUK 28/2 maddesinin yürürlük tarihinin 05.07.2012 olduğu, yasal düzenlemeden önce ilamlı icra takibine başlandığı, yasalarda yapılan değişikliklerin geriye yürüyemeyeceği sebebi ile şikayetin reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece boçlu idareye başvuru yapılmadığı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiş hüküm alacaklı vekilince temyiz edilmiştir.

2577 sayılı İYUK 28/2 maddesinde "Konusu belli bir miktar paranın ödenmesini gerektiren davalarda hükmedilen miktar ile her türlü davalarda hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, birinci fıkrada belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yatırılır. Birinci fıkrada belirtilen süreler içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde infaz ve icra olunur." hükmü düzenlenmiştir. 

Somut olayda, takip tarihinin 05/03/2012, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28/2 maddesindeki değişiklik tarihinin ise 02/07/2012 olduğu dikkate alındığında, takip tarihindeki yasal mevzuat gereği takipten önce borçlu idareye başvuru zorunluluğunun olmadığı, bozmadan sonraki ilama dayanılarak yenileme emrinin gönderilmesinin borçluya yeni bir şikayet hakkı vermeyeceği nazara alınarak, Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. 

SONUÇ: 
Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 29,20 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 16.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları