YARGITAY KARARLARI

Kira Sözleşmesinin Hata ve Hile İle Oluşturulması

Kira Sözleşmesinin Hata ve Hile İle Oluşturulması
28/11/2016

T.C
YARGITAY 
6. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2012/19203 
KARAR NO: 2013/2683
KARAR TARİHİ.19.02.2013 


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira akdinin feshi ve tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, kira sözleşmesinin feshi ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temiyz edilmiştir.

Davacı vekili, dava dilekçesinde, müvekkiline ait dükkanın davalı şirket tarafından 23.06.2008 tarihinde on yıllığına kiralandığını, sözleşme yapılırken davalı şirket yetkililerinin aylık ciroya iştirak suretiyle kira bedelinin ödenmesinin kiralayan lehine netice doğuracağını, kiralananın sezon içinde kapatılmayacağı, cironun yüksek olacağı söylenerek kandırıldığını ve sözleşmenin yapılmasının sağlandığını, hata ve hile oluşturulan sözleşmenin çekilmez hale geldiğini belirterek kira sözleşmesinin feshi ile kiralananın tahliyesini istemiştir. 

Davalı vekili, kiralananın ...Marketler A.Ş.'ne devir edildiğini, müvekkili şirketin kiracılık sıfatının kalmadığını ve davanın reddini savunmuştur.

Dava, 14.10.2011 tarihinde açılmış olup, dava tarihinde yürürlükte bulunan 6100 sayılı HMK.nun 4/1 maddesinin a bendine göre dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın kiralanan taşınmazların 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'na göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği belirtildiğinden, mahkemece işin esasının incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 19.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları