YARGITAY KARARLARI

Vasi, Kısıtlı Adına Avukat Tayin Edecekse Vesayet Makamının Onayı Gerekir

Vasi, Kısıtlı Adına Avukat Tayin Edecekse Vesayet Makamının Onayı Gerekir
06/01/2017
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı.

T.C.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2016/6674 
KARAR NO.2016/15353 
KARAR TARİHİ.16/06/2016
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi


VASİ, KISITLI ADINA AVUKATA VEKALET VERİP VEKİL TAYİN EDECEKSE VESAYET MAKAMININ ONAYINA SUNULMASI GEREKİR.

ÖZET: kısıtlının vasisi/ velisi tarafından kısıtlı adına avukata vekaletname verilip vekil tayin edilerek vekalet sözleşmesi ve Avukatlık Ücret Sözleşmesi imzalanacak ise kısıtlı adına yapılan bu işlemlerin geçerli olabilmesi için vesayet makamının onayına sunulması gerektiği 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili avukat ... ile davacı vekili avuka...'in gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR...nin 2006/161E. sayılı dosyası ile davalı kısıtlı ...'ın Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali davasını açtığını bu davanın sonuçlandırılarak muris ... terekesinin 1/8 oranındaki mirasçı sıfatını geri kazandırdığını, ancak akabinde haksız olarak azledilerek, kazandırdığı 1/8 mirasçılık payının %15'i oranında avukatlık ücreti alacağının ödenmediğini ileri sürerek, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla, 300.000,00TL avukatlık ücretinin yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş; ıslahen talebini 645.135,51TL olarak artırmıştır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile 41.800,00TL'nin azil tarihi 11/10/2010 tarihinden itibaren davalıdan yasal faizi ile birlikte alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Uyuşmazlık, haksız azil nedeniyle vekalet ücreti isteminden ibaret olup, mahkemece azlin haksız olduğu benimsenmek suretiyle, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde, davalı kısıtlı ...'a 04.05.2006 tarihinde annesi... veli tayin edildiği, buna istinaden veli .... kısıtlı adına davacıyı 23.05.2006 tarihinde vekil tayin ettiği ve avukatlık ücret sözleşmesi imzaladığı anlaşılmaktadır. Herşeyden önce kısıtlı adına yapılan bu işlemlerin geçerli olabilmesi için vesayet makamının onayına sunulması gerekmektedir. O halde, mahkemece öncelikle vekalet sözleşmesi ve Avukatlık Ücret Sözleşmesine ilişkin vesayet makamının onayının olup olmadığının incelenmesi, bulunacak sonuca göre hüküm tesisi gerekirken, eksik inceleme ile karar verilmesi usul ve yasaya ayklırı olup, bozmayı gerektirir. 

2-Bozma nedenine göre, tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2.bent gereğince tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 1350,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalıya ödenmesine, peşin alınan 713,85 TL harcın davalıya, 25,20 TL harcın davacıya iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları